Archive for the Typy osobowości dla menedżerów Category

Praca menedżera

Warto się zastanowić, jaki jest związek pomiędzy tym, co dotychczas zostało napisane o cechach osobowości mene­dżerów i ich podwładnych, a praktycznym nadzorowaniem pracy ludzi. Dyrektorem pewnej firmy był typowy przedsta­wiciel osobowości NT. Narady, które organizował, stały na wysokim poziomie intelektualnym. Podczas chaotycznych dyskusji omawiano rozmaite teorie, możliwości i pomysły. Sam dyrektor i kilka osób o podobnym układzie cech oso­bowości ignorowali fakty i najchętniej zajmowali się róż­nymi wariantami hipotetycznymi. Menedżerowie typu SJ czuli się na tych spotkaniach dość nieswojo. Rozpaczliwie starali się zwrócić uwagę pozostałych na rzeczywiste pro­blemy. Skarżyli się, że taki sposób pracy nie doprowadzi do niczego dobrego, i stopniowo zaczęli unikać udziału w tego typu spotkaniach. Skutki, jakie taka postawa przyniosła firmie, są oczywiste. Obie grupy myślały o sobie, że są ne- gatywistami, hamulcami rozwoju i obdarzały się nawzajem różnymi mało eleganckimi epitetami. O pomoc w rozwią­zaniu kłopotu poproszono konsultanta. Ten zajął się typo­logiami osobowości poszczególnych członków kadry kie­rowniczej. Dokładnie je przeanalizował i na podstawie tego starał się znaleźć przyczyny konfliktu. Potem rozważono to, w jakim stopniu i do jakich celów jest przydatny każdy ze sposobów kierowania ludźmi. Ludzie nauczyli się postrzegać własne słabe strony i oszacować, co inni mogą zrobić lepiej. Opracowano nawet przykładowy scenariusz narad uwzględ­niający mocne strony obu metod postępowania oraz sku­teczny sposób rozwiązywania problemów.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Zoptymalizować strukturę

Mamy tutaj do czynienia z idealną sytuacją, kiedy w pew­nej jednostce organizacyjnej możemy zoptymalizować struk­turę w taki sposób, aby komplementarne rodzaje temperamentów, na przykład NT i SP lub NF i SJ, zaczęły ze sobą współpracować. Istnieje tu również możliwość zaszerego­wania ludzi do pracy zgodnie z ich naturalnymi zdolnościami i predyspozycjami. Osoby o temperamencie NT są architek­tami i projektantami pomysłów i idei, natomiast SP potrafią zręcznie sprzedawać je innym. NT bywają tak pochłonięci przez swoje wizje, że potrzebują SJ, aby powrócić do struk­tur realnych procesów i metod, w których poruszają się pra­cownicy o bardziej praktycznej orientacji. Z drugiej strony NF potrafią świetnie organizować imprezy i kampanie, zada­wać zasadnicze pytania dotyczące sensu i celu działalności oraz tego, co interesuje naszych klientów, a także zakresu obowiązków wobec pracowników. Ich uzupełnienie w po­staci SJ potrafi przetwarzać te idee na praktyczne przed­sięwzięcia i integrować je ze strukturą organizacji. NF myśli w kategoriach długoterminowych i używa ogólnych pojęć, a SJ jest typem praktycznym, stojącym obiema nogami na ziemi z mocnym poczuciem rzeczywistości i wyobrażeniem, co trzeba zrobić tu i teraz, aby wszystko grało.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Zadania o określonej strukturze

Jeśli mamy się zmierzyć z zadaniem o określonej struktu­rze, odznaczającym się szczegółami i faktami oraz ustalonymi metodami, to w tym momencie większe szanse na sukces mają osoby typu SJ. Są one w stanie lepiej niż na przykład NF przegryźć się przez gąszcz faktów, pogrupować je w lo­giczną całość i ustalić reguły potrzebne do ich rozwiązywania. Mają przed sobą zadanie i chcą je wykonać. To zdecydowa­nie lepiej komponuje się z ich poczuciem realizmu i przy­wiązaniem bardziej do teraźniejszości niż do przyszłości. Nie przeszkadza im, że wykonują czynności, które się powta­rzają i wymagają przede wszystkim dokładności i precyzji. W przypadku NF jest zupełnie inaczej. Będą oni stale po­szukiwać nowych możliwości i analizować różne warianty. Ten sposób może okazać się przydany, kiedy zadanie jest natury ogólnej i nie ma tak rygorystycznej struktury. Zwróce­nie uwagi na aspekt ludzki przy zarządzaniu może się okazać bardzo korzystne w niepewnych czasach i wciąż zmieniają­cych się sytuacjach, kiedy ludzie stanowią praktycznie jedyny element, na którym można polegać. Osoby o temperamencie NF potrafią wywołać w pracownikach zapał, poczucie lojal­ności, skłonić ich do konstruktywnej komunikacji i współ­pracy, motywować do osiągania czegoś nowego i nieznanego. Ich współpracownicy nie poprzestaną na rzeczach nieistot­nych i nie będą opierać się wyłącznie na wcześniejszych do­świadczeniach. Dobrze radzą sobie nawet w sytuacjach, kiedy trzeba osiągnąć konsensus przy zupełnie przeciwstawnych stanowiskach.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Ludzie o różnych temperamentach i typach osobowości

Ludzie o różnych temperamentach i typach osobowości nie tylko nadają się do działań innego rodzaju, ale też od­miennie reagują na podobne bodźce. Dotyczy to również me­nedżerów, którzy nie tylko różnie się zachowują, ale też skuteczność ich działań nie jest taka sama. Wydajność może zmieniać się w zależności od stanowiska, wieku, ukierunko­wania firmy, rodzaju zadań, które muszą realizować. Wiele z tych parametrów może się różnić nawet w poszczególnych fazach tego samego projektu. Wartość menedżera można sprawdzić poprzez obserwa­cję jego pracowników. Czy sprawnie wykonują jego polece­nia? W sytuacji, kiedy robią to źle lub nie robią wcale, nie może być mowy o zarządzaniu zasobami ludzkimi lub nawet o  kierownictwie. Innymi słowy, zasadniczym zadaniem me­nedżera jest zdolność do skłonienia pracowników do okre­ślonego rodzaju działań i osiągania ustalonych przez niego wyników.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Czynniki społeczne wpływają na wykonanie danych czynności

Na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo prosto: zrobisz, co ci każą, i dostaniesz za to wynagrodzenie albo nie zrobisz i poniesiesz konsekwencje — koniec, kropka. Wiemy jednak, że nie jest to takie oczywiste. Ludzie stanowią część społeczeństwa i wiele czynników społecznych wpływa na wykonywane przez nich czynności czy tego chcą, czy nie i bez względu na to, czy sobie to uświadamiają. Menedżer, który zamiast straszyć i karać swoich pracow­ników, chce stosować pozytywną motywację, musi przede wszystkim nauczyć się ich właściwie oceniać i chwalić we właściwej chwili. To cecha niezmiernie ważna, bo pozo­stałych umiejętności potrzebnych menedżerowi, takich jak orientacja w rachunkowości czy kontrola danych statystycz­nych, może nauczyć się każdy przeciętny uczeń. Tymczasem sztuka autentycznego motywowania łudzi i przydzielania im ekscytujących, pociągających zadań, w których będą mogli wykorzystać swoje umiejętności, nie należy do łatwych. Trzeba sprawić, aby pracownik w kolejnym dniu był przy­najmniej trochę lepszy niż w poprzednim, aby miał szacunek do siebie i mógł innym spojrzeć w oczy. Nawet menedżero­wie najlepsi z najlepszych uczą się tego przez całe życie. Ta książka jest próbą pomocy tym, którzy starają się w ten spo­sób pracować.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Wynik i produkt

Tymczasem w centrum uwagi i na najwyższym miejscu w hierarchii wartości osób o temperamencie Epimeteusza (SJ) jest staranność, ostrożność, dokładność i precyzja, z jaką wykonują swoją pracę. SJ są zorientowani na wynik, na pro­dukt, dlatego chętnie słuchają uwag na temat, co wykonali, wyhodowali, utworzyli, załatwili, wynegocjowali. Szcze­gólnie dobrze reagują na pochwały mówiące o tym, że wynik ich działalności jest precyzyjny, odpowiada specyfikacji i jest zgodny z normą. Przy ocenie ich zasług należy pamiętać o tym, aby zaznaczyć, że można na nich polegać, są pilni i lojalni. To zresztą nie jest trudne, bo oni faktycznie tacy są. Ludzie SJ najbardziej ze wszystkich typów osobowości po­trzebują pochwał i pozytywnych ocen. Można powiedzieć, że nawet w takiej ilości, która dla innych może się wydawać przesadna i powodować zakłopotanie. Nie może nas jednak wprowadzić w błąd to, że osoby typu ISJ mogą mieć pewne problemy z wyrażeniem radości z powodu pochwały.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Jak ryby w wodzie…

SJ w odróżnieniu od SP czują się jak ryby w wodzie w działa­niach, w których są z góry ustalone metody i procedury. Denerwują ich osoby takie jak SP, które wciąż chcą modyfi­kować lub nawet negować sprawdzone sposoby. SJ lubią ład i porządek, który gra w ich życiu ogromną rolę. Terminy, bilanse i tym podobne sprawy traktują niezmiernie poważnie i czują się źle, jeżeli z jakiegoś powodu nie mogą im sprostać.

NT — osoby posiadające temperament Prometeusza — życzą sobie, aby inni zauważali ich pomysły i twórcze podej­ście. Chcą mieć słuchaczy inteligentnych i uważnych, takich dla których przebrnięcie przez wszystkie meandry ich skom­plikowanych konstrukcji myślowych nie stanowi najmniej­szego problemu. Uwagi dotyczące ich osoby nie działają zbyt budująco, wolą, kiedy chwali się ich zdolności. Jeżeli ktoś pochwali ich za to, że uporali się z rutynowym zdaniem, to nie tylko nie wywoła to radości, ale będzie odebrane jako sugestia, że nie potrafią nic ponadto. Bardzo istotną sprawą jest to, jakie zdanie ma oceniana osoba NT na temat kwalifi­kacji oceniającego. Nie robi na nim wrażenia, że ktoś jest prezesem spółki, przewodniczącym rady nadzorczej lub ma stopień akademicki. 

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Różne specjalizacje

Jeżeli dojdzie do wniosku, że ta osoba nie zna się na ich pracy, choćby dlatego że ma zupełnie inną specjalizację, to po prostu zignoruje takie uwagi. Z drugiej strony może im sprawić wielką radość pochwała o wiele młodszego kolegi, świeżo upieczonego absolwenta uczelni wyższej. NT mają problemy z chwaleniem innych osób, a z typem SJ mają wspólną cechę — pochwała powoduje u nich objawy zakłopotania, pomimo że sprawia im auten­tyczną radość. Osobom typu NT bardzo przeszkadza, kiedy muszą robić coś, co uważają za nielogiczne, niedostatecznie uzasadnione łub nieracjonalne. Chcą osiągać maksymalne wyniki przy minimalnym wysiłku, ale nie dlatego, że są leni­wi, lecz dlatego, że oznacza to dla nich opanowanie skrytych sił przyrody lub wszechświata. Źle znoszą, kiedy na drodze stają im tradycje, zwyczaje lub według nich bezsensowne zasady.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Osoby z temperamentem Apollina

NF — osoby z temperamentem Apollina — wolą pochwałę o bardziej osobistym niż na przykład typ NT. NF życzą sobie, aby byli postrzegani jako osobowości wyjąt­kowe i niepowtarzalne, które zostawiają na wszystkim, co robią, specyficzne i trwałe piętno dzięki swej obecności, działalności i zasadom. Chcą, aby zarówno przełożeni i pod­władni, jak i koledzy uświadamiali sobie ten fakt. Najbardziej ze wszystkich rodzajów temperamentów reagują źle, wręcz destrukcyjnie na negatywną postawę i krytykę. Takie nasta­wienie może osoby tego typu na jakiś czas dosłownie sparali­żować, zniechęcić, a nawet zabić w nich wszelką inicjaty­wę. Chodzi im o to, aby inni zrozumieli ich intencje, odczucia i pomysły, więc potrzebują nieustannego i trwałego sprzę­żenia zwrotnego. Poza tym NF źle znoszą podejście bez­osobowe, kiedy są postrzegani, jakby nie byli niczym wię­cej niż swoją funkcją, urzędem, rodzajem pracy, której się od nich wymaga. Nigdy nie są osobą z tłumu, jedną z wielu, trybikiem w wielkim mechanizmie. To, co robią, zawsze nosi znamiona ich osobowości. Ich praca nie jest wyłącznie dziełem ich firmy, wydziału lub urzędu.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.

Każdy będzie czasem robił w pracy rzeczy, które przeszkadzają pozostałym

Pokrótce naszkicowaliśmy te cztery temperamenty. Nie­trudno się domyślić, że każdy z nich będzie czasem robił w pracy rzeczy, które przeszkadzają pozostałym. Typom SP można zarzucić, że nie zawsze starannie przeczytają treść umowy, że żyją chwilą i nie informują nikogo o nieoczeki­wanych zmianach planów i niespodziewanych pomysłach, działając na własną rękę. Nie dostrzegają szczegółów, wywo­łując w ten sposób przerażenie pozostałych, nie mają nigdy porządku w rachunkach, dokumentach, zezwoleniach i in­nych sprawach koniecznych, by firma mogła poprawnie funkcjonować. Często przychodzą nieprzygotowani, choć powtarzano im sto razy, co mają zrobić. W sposób nieocze­kiwany i wręcz niepoczytalny potrafią wpaść w zachwyt, często zupełnie bez powodu, i zdarza się, że w takiej sytuacji w czasie istotnych negocjacji zaskoczą swoich kolegów. Cza­sem składają też jakieś obietnice za siebie i innych, co wy­wołuje zaskoczenie i zakłopotanie osób trzecich.

Witam! Jestem Kaska i interesuję się finansami i biznesem, prowadzę bloga w formie odskoczni. Na co odzień jestem mamą 2 synków na urlopie wychowawczym. W nie długim czasie wracam do pracy w biurze rachunkowym, dlatego będę na bieżąco aktualizować bloga i zasypywać Was nowymi informacjami.